جلسه شروع به کار کارگروه جستجو ونجات شهرستان خدابنده