مسیرهای سنگوردی

  گشایش چهار مسیر در منطقه جدید گلجیککارگروه صعود های بلند